پروژه آبنمای کف خشک

این بخش شامل پروژهای اجرا شده و یا در حال اجرا آبنمای کف خشک می باشد.

آبنمای کف خشک یا آبنمای زیر سطحی یکی از محبوب ترین انواع آبنما می باشد .یکی از ویژگی های این آبنما امکان بازی کودکان در فضای داخلی آبنما در هنگام کار می باشد  که به دلیل نصب کلیه تجهیزات آبنما در زیر سطح آن می باشد .در آبنمای کف خشک کلیه تجهیزات آبنما در زیر سطح نصب می شود و تنها نازل های آبنمای کف خشک در سطج کار نصب می شوند بنابراین هم سطج بودن آبنما با محیط اطراف و نیز عدم مشاهده تحهیزات برای ناظر بر زیبایی این نوع آبنما می افزاید علت نام گذاری این آبنما به نام آبنمای زیر سطجی نیز به همین علت می باشد.استفاده از نازل های کف خشک تمام استیل تولید حادوی رقص آب سبب افزایش عمر و دوام پروژه آبنمای کف خشک می شود.

  1. خانه
  2. /
  3. پروژه آبنمای کف خشک

آبنمای کف خشک امکان اجرا به صورت ساده موزیکال و ریتمیک را دارا می باشد.

آبنمای کف خشک ساده :

در آبنمای کف خشک ساده ارتفاع آب خروجی کلیه نازل ها ثابت می باشد و افکت ایجاد شده تنها با تغییر رنگ چراغ نازل ها می باشد که سبب تغییر رنگ آب خروجی از نارل آبنمای کف خشک می گردد.

آبنمای کف خشک ریتمیک یا آبنمای کف خشک پویا  :

در آبنمای کف خشک ریتمیک ارتفاع آب خروجی نازل ها و به صورت ریتمیک و پویا تغییر می کند . در آبنمای زیر سطحی ریتمیک از نازل های کف خشک دارای شیر برقی و یا نازل های کف خشک دارای پمپ 24 ولت DMX می توان استفاده نمود.

آبنمای کف خشک موزیکال :

آبنمای کف خشک موزیکال در واقع از بسیاری لحاظ شبیه به آبنمای کف خشک ریتمیک می باشد و تقاوت اصلی آن وجود خروجی صدا و کارگردانی خروجی نازل های کف خشک بر طبق موزیک با استفاده از نرم افزار و سخت افزار مخصوص کارگردانی آبنما تولید جادوی رقص آب می باشد.در آبنمای زیر سطحی موزیکال می توان از نازل های کف خشک دارای شیر برقی و یا نازل های کف خشک دارای پمپ 24 ولت DMX استفاده نمود و کلیه نازل های زیر سطحی را به صورت تکی یا گروهی به صورت هماهنگ با موزیک در حال پخش کارگردانی نمود.

فهرست