پمپ آبنما

  1. خانه
  2. /
  3. محصولات آبنما حرفه ای
  4. /
  5. پمپ آبنما

پمپ آبنما قلب تپنده هر آبنمایی می باشد. آنها آب را با نیرویی دقیق و قابل کنترل به هوا پرتاب می کنند و سبب ایجاد جلوهای خاصی از آب به کمک سایر تجهیزات آب نما می گردند. پمپ ها، فواره ها و آبشارها ، برکه ها ، آبنماها و آبراهه ها را زنده می کنند و بازی بی پایان از آب را ایجاد می کنند.

پمپ قابل کنترل
پمپ آبنما

دارای خروجی متغییر

پمپ کلاسیک
پمپ آبنما

دارای خروجی ثابت

پمپ آبنما قلب تپنده هر آبنمایی می باشد. آنها آب را با نیرویی دقیق و قابل کنترل به هوا پرتاب می کنند و سبب ایجاد جلوهای خاصی از آب به کمک سایر تجهیزات آب نما می گردند. پمپ ها، فواره ها و آبشارها ، برکه ها ، آبنماها و آبراهه ها را زنده می کنند و بازی بی پایان از آب را ایجاد می کنند.

فهرست